piątek, 1 grudnia, 2023
Banner Top

Duże spółki, które notują swoje akcje na giełdzie lub prowadzą działalność na szeroką skalę, muszą regularnie udostępniać różne dokumenty finansowe. Te dokumenty służą do monitorowania stanu finansowego spółki i zapewnienia inwestorom i interesariuszom transparentności i wiarygodności w działaniach spółki.

Poniżej przedstawiono niektóre z dokumentów finansowych, które duże spółki muszą udostępniać:

Sprawozdanie finansowe roczne

Jednym z najważniejszych dokumentów finansowych, które musi udostępniać duża spółka, są sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe składa się z trzech części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Bilans przedstawia aktywa, pasywa i kapitał spółki na koniec roku finansowego. Rachunek zysków i strat przedstawia przychody i koszty poniesione przez spółkę w danym roku finansowym oraz zysk lub stratę netto. Informacja dodatkowa zawiera dodatkowe informacje, takie jak polityka rachunkowości spółki i informacje o ryzykach związanych z działalnością spółki.

Sprawozdanie kwartalne

Sprawozdanie kwartalne to dokument, który prezentuje wyniki finansowe spółki za okres trzech miesięcy. Spółki notowane na giełdzie są zobowiązane do publikacji takiego sprawozdania co kwartał. Sprawozdanie kwartalne zawiera informacje o przychodach, kosztach, zyskach i stratach spółki za ten okres.

Raport bieżący

Raport bieżący to dokument, który spółka publikuje w przypadku wystąpienia ważnych wydarzeń mających wpływ na jej sytuację finansową. Raport bieżący może dotyczyć np. zmiany w zarządzie, znaczącego kontraktu z klientem lub problemów z dostawcą. Spółki notowane na giełdzie muszą publikować tego typu zapisy w określonych terminach.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności to dokument, który prezentuje działalność spółki w ciągu roku. Sprawozdanie to zawiera informacje o strategii spółki, realizowanych projektach, inwestycjach oraz wynikach finansowych. Sprawozdanie z działalności jest publikowane raz w roku i jest obowiązkowe dla spółek notowanych na giełdzie.

Oświadczenie o wynikach

Oświadczenie o wynikach to dokument, który prezentuje wyniki finansowe spółki za okres 6 miesięcy. Oświadczenie o wynikach jest publikowane przez spółki notowane na giełdzie i zawiera informacje o przychodach, kosztach, zyskach i stratach spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe to dokument, który prezentuje wyniki finansowe grupy spółek zależnych od danej spółki.

0 Komentarze

Zostaw komentarz